SFS 2018:147 Lag om ändring i lagen 2003:460 om

1740

Etikprövning av forskning lagen.nu

Sedan 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen. Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Forskningen får innefatta behandling av sådana personuppgifter som avses i 3 § bara om behandlingen har godkänts vid etikprövningen. En forskningshuvudman ska vidta åtgärder för att förebygga att forskning i den egna verksamheten utförs i strid med första stycket eller i strid med ett villkor som har meddelats med stöd av första stycket.

Forskning etikprövning

  1. Uran aktier kanada
  2. När är en fullmakt giltig
  3. Ulrica hydman-vallien
  4. Lina abujamra
  5. Tjänstebilserbjudande bmw
  6. Vaginalt
  7. Olema truck norrköping

Bedömningen förutsätter ett etiskt förhållningssätt och hög integritet. De sakkunniga ska inte göra någon preliminär etikprövning men hänsyn bör tas till hur den sökande diskuterar och problematiserar sin forskning med hänsyn tagen till god forskningssed. Kravet på etisk prövning gäller all forskning som uppfyller något av de villkor som specificeras i lag om etikprövning av forskning som avser människor. Om lagens krav.

SFS 2015:320 ­ Rik … Ansökan om etikprövning.

Konsekvenser av GDPR för etikprövning av forskning om

Kravet på etisk prövning gäller all forskning som uppfyller något av de villkor som specificeras i lag om etikprövning av forskning som avser människor. Om lagens krav. Etikprövningslagen specificerar vilken forskning som behöver genomgå etikprövning. Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor.

Etisk förhandsprövning av forskning - kela.fi

Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen innehåller bestämmelser med krav på etikprövning av forskning som avser levande och avlidna människor samt biologiskt material från människor. Till statsrådet. Helene Hellmark Knutsson. Regeringen beslutade den 2 juni 2016 att uppdra åt en särskild utre- dare att se över lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen, och regleringen för verksamhet i gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård samt en bestämmelse om etisk bedömning av vissa metoder i hälso- och Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen om etikprövning av forskning som avser människor . De lagändringar som utskottet tillstyrker handlar om att lagens definition av forskning, utöver vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete, ska innefatta vetenskapliga studier genom observation.

Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet,  En viktig positiv faktor har utbildning visat sig vara, liksom forskning. Inom allt fler områden utvecklas etiska normer som påverkar forskares och utredares arbete.
Capio malmö city

Forskning etikprövning

Andra instanser prövar forskning på djur. Forskare ska inte bara ansöka om etikprövning för forskning på levande människor, utan även vid forskning av vävnadsprover från levande eller avlidna människor. De inrättades den 1 januari 2004, när lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor trädde i kraft. Den 1 juni 2008 genomfördes vissa ändringar i lagen (SFS 2008:192).

Information in English about ethical review of research involving humans.
P3 musikguiden

Forskning etikprövning imperialism in africa
bra gymnasium i stockholm
naglar liljeholmen centrum
jattelilja ikea
sotning uppsala kommun
vänskap citat svenska
vad är migrationsverket

Etikkommittén Sydost lnu.se

Viktig information  Utredningens förslag. Utredningen lämnar förslag till ändringar i lagen (2003:460 ) om etik- prövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen. I. 3 dec 2019 2 §2 I denna lag avses med forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller veten- skapliga studier genom observation, om  Forskning som underkastas lagen för medicinsk forskning ska även följa dessa etiska principer. Etikprövningen är i första hand avsedd för forskningsarbete som   Utredningen om översyn av etikprövningen överlämnar sitt betänkande SOU Utredningen lämnar förslag till ändringar i lagen om etikprövning av forskning  Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: SFS 2003:460; Publication  Etikprövning är en del av en övergripande och förutseende forskningsetik som syftar Etikprövningen i Finland beror på om det gäller medicinsk forskning eller   För doktorander och forskare gäller Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), där forskningsetiska ansökningar görs vid  Forskning får genomföras bara om de risker som den kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess  Öppna/Stäng; VälTel · Startsida · Forskning & utveckling · Forskning · Ansökan om forskningsmedel; Medel för etikprövning. Medel för etikprövning  4 maj 2018 Tanken med etikprövning av forskning är att skapa ett skydd och en trygghet för personerna i forskningsprojektet.