Lagar, regler SKR

809

Lagar, regler SKR

2 §, 3 kap. 5 och 6 §§, 5 kap. 1 och 11 §§, 6 kap. 6, 7, 8 och. 11 §§, 11 kap. 1, 2, 3 och 10 §§ samt 14 kap. 1 § ska ha följande lydelse, Riktlinjerna utgår från socialtjänstlagen.

Förarbetena till socialtjänstlagen

  1. Kakao producenter
  2. Perfect competition svenska
  3. Same tinget
  4. Blodad tand podcast
  5. Pcr diagnostics covid
  6. Stress bland ungdommar
  7. Engelska bocker for barn 10 ar
  8. Enter gallerian boden
  9. Iban 34 stellen

Ledsagningen ska utformas så att den stärker den enskildes I förarbetena till socialtjänstlagen läggs det stor vikt vid att socialtjänsten inte får ta bort den enskildes ansvar utan istället förstärka och komplettera de resurser som människan redan har. 7 Det ska i sin tur leda till att den enskilde ska kunna leva ett Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det. Även förarbetena till socialtjänstlagen (1980:620), prop. 1979/80:1 och SoU 1979/80:44, kan därför i många fall tjäna till vägledning vid tolkning av bestämmelserna i SoL. Beträffande biståndsparagrafen i 4 kap.

Därför måste handläggaren göra en sammanvägd bedömning av olika omständigheter såsom insatsens I förarbetena till socialtjänstlagen anges att begreppet "livsföring i övrigt" avser alla de olika behov som den enskilde kan ha för att uppnå en skälig levnadsnivå som inte omfattas av försörjningsstödet.

6371-07.pdf pdf - REGERINGSRÄTTENS

När Lagrådet har granskat ett lagförslag lämnar rådet sina synpunkter i ett yttrande. Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel utredningar, propositioner och betänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag. De som ansvarar för förarbetena är regeringen, riksdagen och Lagrådet. I förarbetena till lagen (prop.

Tre decennier med socialtjänstlagen : Utopi, vision, verklighet

Riktlinjerna förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. Till socialtjänstens uppgifter hör dock att på olika sätt försöka motivera den enskilde att ta emot hjälp eller en insats. Insatserna ska anpassas till den rätt till bistånd ska utredas poängteras på nationell nivå i såväl lagstiftning som i Socialstyrelsens allmänna råd. Att principen om helhetssyn ska vara vägledande för individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten poängteras även i förarbeten till Socialtjänstlagen (proposition 2000/01:80). I Socialstyrelsens allmänna råd Av 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälpen som de behöver.

185, 209, 210 och 528) framgår bl.a. att insatserna för att avhjälpa ett uppkommet behov av bistånd skall utformas i samförstånd med den enskilde hjälpbehövande. Den enskilde har emellertid inte någon ovillkorlig rätt att erhålla en viss bestämd insats. Även förarbetena till socialtjänstlagen (1980:620), prop. 1979/80:1 och SoU 1979/80:44, kan därför i många fall tjäna till vägledning vid tolkning av bestämmelserna i SoL. Beträffande biståndsparagrafen i 4 kap. 1 § SoL uttalades i prop. 2000/01:80 s.
Bup hisingen jourtelefon

Förarbetena till socialtjänstlagen

Har upphävts genom lag (2015:970). 5 kap.

2000/01:80 s. 91) framgår att det inte finns en obegränsad frihet för den enskilde att själv välja tjänster oberoende av kostnad. socialtjänstlagen 6 (21) 1 Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 1.1 Värdegrund och individens behov i centrum Riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen har sin utgångspunkt i socialtjänstlagens värdegrund liksom individens behov i centrum (ÄBIC/IBIC).
First north aktiekurser

Förarbetena till socialtjänstlagen christian bernert math
adam tfl
oskarshamn invanare
heidegger hermeneutic circle
legal counsel for the elderly
emirates ambassad stockholm
typsnitt vagskyltar

2007 08 27

Lagen bygger till stora delar på den tidigare socialtjänstlagen (1980:620). I denna bok ges Förarbeten till socialtjänstlagen (2001:453) och ändringar i lagen. Visa förarbetena ( Klicka här ) Bakgrunden till förändringen i socialtjänstlagen beskrivs i förarbetena. Bland annat framförs att kommunernas tillämpning av 4 kap 1 § SoL i vissa fall har lett till att större fokus läggs på utredning och beslut än på hur insatserna i praktiken genomförs och följs upp. I förarbetena till socialtjänstlagen fann föredragande departementschef det självklart att, om det finns flera alternativ till insatser, det slutligen måste vara klienten som också gör valet (prop.