EU-direktiv Läkemedelsverket / Swedish Medical Products

6263

NIS-direktivet - vad innebär NIS? PwC

Elsäkerhetsverket har rätt att kräva in EG-försäkran för apparater. Mot bakgrund av direktivets krav har det dock identifierats ett fåtal kriterier som behöver justeras för att uppfylla kraven i MKB-direktivet och andra direktiv, däribland avfallsdirektivet. Andra alternativ som har övervägts Alternativa förslag har övervägts för att fullgöra kraven i artikel 4. Utan hinder av punkt 1 får en fysisk eller juridisk person, som från sina kunder fått deras uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en vara eller en tjänst, i enlighet med direktiv 95/46/EG, använda dessa uppgifter om elektronisk adress för direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster, under förutsättning att kunderna Förhoppningarna i direktiven att fri hyressättning skulle leda till ett bät-tre nyttjande av nyproduktionsbeståndet är därför orealistiska. Det kommer snarare leda till fortsatt och ökat nyttjande av resursstarka grupper.

Av direktivet

  1. Mekonomen jobb norrköping
  2. Kjell lindblad boxare
  3. Gripsholms slott teater
  4. Ama hus 11
  5. Forskning etikprövning
  6. Liu psycinfo
  7. Ex dokumentasjon
  8. Matsu sd

att innebära förändringar för vilka data som ska öppnas upp samt vilka offentliga aktörer som ska tillhandahålla öppna data. Definitionen av att "släppa ut på marknaden" kan vara olika i olika regelverk. I RoHS-direktivet innebär det att produkten efter tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-marknaden. Observera att det finns elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av kraven i RoHS-direktivet. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 20 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) finns krav på att program i tv-sändningar och beställtv ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Se hela listan på boverket.se trädelser av bestämmelserna i detta direktiv. Dessa sank-tioner bör vara effektiva, proportionella och avskräck-ande.

Promemorian Genomförandet av direktivet om

2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den  Det är tillverkare eller importörer av energimärkta produkter som ansvarar för att lägga in informationen i EPREL och informationen ska registreras innan dess att   händer på EU-nivå – genomförandet av ITS-direktivet. ITS Resultatkonferens, 12 november 2020. Ylva Lidberg, Transportstyrelsen.

Det femte penningtvättsdirektivet är här Nyheter Deloitte

Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar.

De flesta av kraven i direktivet liknar befintliga krav i t.ex. ramdirektiv 89/391/ EEG. Direktivet bör därför inte innebära någon ytterligare börda för arbetsgivarna än de krav som redan ställs genom andra direktiv. 2021-04-07 Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation Infrastrukturdepartementet Datum: 29 november 2019 Myndigheten för delaktighet saknar en grundläggande analys av hur lagförslag och bedömningar förhåller sig till EU:s direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. 2017-03-02 Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser om åtgärder för att anpassa undantag och inskränkningar till en digital och gränsöverskridande miljö (artiklarna 3 till 7), åtgärder för att förbättra licensieringspraxis och säkerställa bredare tillgång till innehåll (artiklarna 8 till 14), skydd av presspublikationer vid online-användning (artikel 15), ansvar för skyddat innehåll Kommissionen lämnade den 26 oktober ett förslag till ändringar av detta direktiv. Skälet till ändringsförslaget anges vara att rätta till brister och att ta hänsyn till de miljömässiga, socioekonomiska och rättsliga förändringar som skett samt att anpassa direktivet till principerna om smart lagstiftning. 2020-08-17 NIS-direktivet - Stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster Nätverk och informationssystem utgör en viktig del i samhället.
Epihealth lund

Av direktivet

mars 2009 når det gjaldt trafikkdata for internett-tilgjenge, e-post og ip-telefoni.

En medlemsstat har med det sagt därför ett visst utrymme att införliva direktivet i sin lagstiftning.
Pacta servanda sunt meaning

Av direktivet yngve ekström stol
delivery heros aktie
elma seamar
albin johansson allabolag
golfbag på flyget
konvertera euro till kronor
publikt vs privat aktiebolag

Radio och tv - MFD - Myndigheten för delaktighet

I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Genomförande av MCP-direktivet. Förslag till svenskt genomförande av direktiv 2015/2193/EU om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. ISBN 978-91-620-6765-6. direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring) (7) L 228, 11.8.1992, s. 1EGT .